Regulamin

HomeRegulamin

§1 Postanowienia ogólne

1.1 Właścicielem i administratorem strony www.onlyprint.pl jest firma 4IM GROUP Sp. z o.o. z siedzibą w Kępnie pod adresem: ul. Wiosny Ludów 17a/10, 63-600 Kępno (Polska), wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez SĄD REJONOWY POZNAŃ – NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO pod numerem KRS 0000827213 (dalej „4IM GROUP”), wniesiony kapitał zakładowy 5 000 zł.
1.2 Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z portalu internetowego dostępnego pod adresem onlyprint.pl, zwanego dalej Portalem.
1.3 Informacje o produktach podane na stronie internetowej Drukarni, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

§2 Definicje

2.1 Administrator – właściciel Portalu inaczej także Sprzedawca.
2.2 Klient – osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której odrębne przepisy nadają prawo do nabywania we własnym imieniu praw i zaciągania zobowiązań, a także osoba fizyczna o ile prowadzi działalność gospodarczą lub zawodową i korzystając z Portalu dokonuje czynności prawnych w zakresie prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej lub zawodowej, dokonująca Zamówienia w ramach Portalu.
2.3 Konsument – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
2.4 Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
2.5 Prawo Autorskie – ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. Nr 24, poz. 83 ze zm.)
2.6 Kodeks dobrych praktyk – zbiór zasad postępowania, a w szczególności norm etycznych i zawodowych, o których mowa w art 2 pkt. 5 Ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym z dnia 23 sierpnia 2007 roku z późniejszymi zmianami.
2.7 Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach drukarni internetowej onlyprint.pl
2.8 Portal – inaczej też Serwis tj. serwis internetowy za pośrednictwem, którego Klient może składać Zamówienia dostępny pod adresem onlyprint.pl
2.9 Produkty – materiały i usługi poligraficzne, drukarskie i inne będące przedmiotem sprzedaży w ramach działalności Portalu
2.10 Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
2.11 Zamówienie – zwane również Zleceniem: oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i ilość towaru.
2.12 Proces zakupowy – ścieżka zakupowa od momentu wybrania produktu do momentu złożenia zamówienia.
2.13 Kupujący – Klient lub Konsument.
2.14 Umowa – umowa o świadczenie jednej z usług lub kilku usług na zlecenie klienta.
2.15 Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
2.16 Zamówienie – oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.
2.17 Koszyk to zestawienie produktów wyselekcjonowanych przez klienta spośród dostępnej w sklepie oferty.
2.18 Komunikacja Drogą Elektroniczną – Komunikacja pomiędzy stronami za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) oraz formularzy kontaktowych dostępnych na stronie www.

§3 Warunki

3.1 Wymagania techniczne korzystania z Portalu:
3.1.1 urządzenie z wyświetlaczem umożliwiające wyświetlanie stron internetowych.
3.1.2 połączenie z internetem.
3.1.3 dowolna przeglądarka internetowa, która wyświetla strony internetowe zgodnie ze standardami i postanowieniami Konsorcjum W3C i obsługuje strony www udostępniane w języku HTML5.
3.1.4 włączoną obsługę skryptów JavaScript.
3.1.5 włączoną obsługę plików Cookie

3.2 Zabrania się działań wykonywanych osobiście przez Klientów lub przy użyciu oprogramowania:
3.2.1 bez zgody pisemnej, dekompilacji i analizy kodu źródłowego.
3.2.2 bez zgody pisemnej, powodujących nadmierne obciążenie serwera Serwisu.
3.2.3 bez zgody pisemnej, prób wykrycia luk w zabezpieczeniach Serwisu i konfiguracji serwera.
3.2.4 podejmowania prób wgrywania lub wszczykiwania na serwer i do bazy danych kodu, skryptów i oprogramowania mogących wyrządzić szkodę oprogramowaniu Serwisu.
3.2.5 podejmowania jakichkolwiek działań mających na celu uszkodzenie, zablokowanie działania Serwisu lub uniemożliwienie realizacji celu w jakim działa Serwis.

3.3 W przypadku wykrycia zaistnienia lub potencjalnej możliwości zaistnienia incydentu Cyberbezpieczeństwa lub naruszenia RODO, Klienci w pierwszej kolejności powinni zgłosić ten fakt Administratorowi w celu szybkiego usunięcia problemu / zagrożenia i zabezpieczenia interesów wszystkich Klientów.
3.4 Klient Portalu onlyprint.pl nie może:
3.4.1 Dostarczać lub przekazywać treści sprzecznych z przepisami prawa, takich jak propagowanie przemocy, zniesławianie lub naruszanie dóbr osobistych oraz innych praw osób trzecich
3.4.2 Korzystać z Portalu w sposób zakłócający jego funkcjonowanie.
3.4.3 Rozsyłać lub umieszczać w ramach Portalu niezamówionej informacji handlowej (spam).
3.4.4 Korzystać z Portalu w sposób zakłócający korzystanie z niego przez innych Klientów.

§4 Dane

4.1 W celu prawidłowego świadczenia usług przez Serwis, zabezpieczenia prawnego interesu Administratora oraz w celu zapewnienia zgodności działania Serwisu z obowiązującym prawem, Administrator za pośrednictwem Serwisu gromadzi i przetwarza niektóre dane o Klientach.
4.2 W celu prawidłowego świadczenia usług, Serwis wykorzystuje i zapisuje niektóre anonimowe informacje o Usługobiorcy w plikach cookies.
4.3 Do sprawnego działania Serwisu oraz do statystyk zbieramy automatycznie niektóre dane o Kliencie. Do danych tych należą:
• Adres IP
• Typ przeglądarki
• Rozdzielczość ekranu
• Przybliżona lokalizacja
• Otwierane podstrony serwisu
• Czas spędzony na odpowiedniej podstronie serwisu
• Rodzaj systemu operacyjnego
• Adres poprzedniej podstrony
• Adres strony odsyłającej
• Język przeglądarki
• Predkość łącza internetowego
• Dostawca usług internetowych
• Anonimowe dane demograficzne na podstawie danych Google Analytics:
o Płeć
o Wiek
o Zainteresowania
• Anonimowe dane niezbędne do serwowania reklam:
o Dane związane z remarketingiem
o Dane związane z raportowaniem o wyświetlanych reklamach
Powyższe dane uzyskiwane są poprzez skrypt Google Analytics i są anonimowe

4.4 Klient Portalu onlyprint.pl nie może:
4.4.1 Dostarczać lub przekazywać treści sprzecznych z przepisami prawa, takich jak propagowanie przemocy, zniesławianie lub naruszanie dóbr osobistych oraz innych praw osób trzecich
4.4.2 korzystać z Portalu w sposób zakłócający jego funkcjonowanie.
4.4.3 rozsyłać lub umieszczać w ramach Portalu niezamówionej informacji handlowej (spam).
4.4.4 Korzystać z Portalu w sposób zakłócający korzystanie z niego przez innych Klientów.

§5 Dostawa

5.1 Dostawa produktów jest ograniczona do terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i realizowana na adres wskazany przez Klienta podczas składania zamówienia.
5.2 Sprzedawca dopuszcza możliwość nieterminowej realizacji Zamówienia wynikającej z przyczyn losowych i niezależnych od Sprzedawcy, takich jak: braki w dostawach energii elektrycznej lub sygnału internetowego; opóźnienia występujące po stronie dostawców przesyłek; Inne zdarzenie wywołane przez czynniki zewnętrzne, którego nie można przewidzieć z pewnością, w szczególności zagrażające bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi.

§6 Zasady składania Zamówienia

W celu złożenia Zamówienia należy:

 1. zalogować się do Sklepu (opcjonalnie);
 2. wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do
  koszyka” (lub równoznaczny);
 3. zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji;
 4. jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji – wypełnić Formularz
  zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który
  ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia
  Produktu), wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia,
 5. kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę”/kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę” oraz
  potwierdzić zamówienie, klikając w link przesłany w wiadomości e-mail

§7 metody płatności

Klient może skorzystać z następujących metod płatności:
a. Płatność przy odbiorze
b. Płatność przelewem na konto Sprzedawcy
c. Płatności elektroniczne
Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności
znajdują się za stronach Sklepu.

§8 Wykonanie umowy sprzedaży

Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po
uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w
Sklepie internetowym zgodnie z § 6 Regulaminu.

Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz
jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania
Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez
Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania
Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej
oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji
oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta
powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a
Sprzedawcą

W przypadku wyboru przez Klienta:
a. płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient
obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 2 dni kalendarzowych od dnia
zawarcia Umowy Sprzedaży – w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.
B. płatności gotówką przy odbiorze osobistym przesyłki, Klient obowiązany jest dokonać
płatności przy odbiorze przesyłki podczas odbioru.

§9 Prawo odstąpienia od umowy

Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania
jakiejkolwiek przyczyny.

Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu
Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.

W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane
osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy
ostatniej rzeczy, partii lub części.

W przypadku Umowy, która polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez
czas oznaczony (prenumerata), termin wskazany w ust. 1 biegnie od objęcia w
posiadanie pierwszej z rzeczy.

Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o
odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy
wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.

Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w
odniesieniu do Umowy:
a. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana
według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego
zindywidualizowanych potrzeb,
b. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym
opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na
ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte
po dostarczeniu,
c. w które przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub
mająca krótki termin przydatności do użycia,
d. o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą
Konsumenta, który został poinformowany przez rozpoczęciem świadczenia, że po
spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy,
e. w którym cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad
którym Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem
terminu do odstąpienia od Umowy,
f. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na
swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
g. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została
uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić
dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi
Sprzedawca nie ma kontroli,
h. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo
programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli
opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
i. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o
prenumeratę,
j. o dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli
spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed
upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez
Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy,

§10 Reklamacja i gwarancja

 1. Umową Sprzedaży objęte są Produkty nowe i używane. Na stronach Sklepu
  szczegółowo opisany jest stan każdego używanego Produktu.
 1. Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Klientowi rzecz wolną od wad.
 2. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym
 3. Regulaminie adresy Sprzedawcy lub przy wykorzystaniu elektronicznego formularza reklamacyjnego, udostępnionego przez Sprzedawcę na jednej z podstron Sklepu.
 4. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym
  datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w
  związku z wadą towaru.
 5. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione
Koszyk